malayaalam.com

Malayalam BlogAggregate Classifieds YellowPage Politics News

നോവൽ


കുന്ദലത - 9
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

അഭിഷേകം


അഭിഷേകത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വന്നപ്പോഴേക്കു

കുന്ദലത - 7
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

വൈരാഗി


പ്രാതാപചന്ദ്രനും സ്വർണമയീദേവിയും തമ്മിൽ ബാല്യത്

കുന്ദലത - 4
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ചന്ദനോദ്യാനം


നായാട്ടുകാരിൽ പ്രധാനികളായ മേല്പറഞ്ഞ മൂന്ന


ഇന്ദുലേഖ - 20
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

കഥയുടെ സമാപ്തി


കഥയുടെ സമാപ്തിഗോവിന്ദപ്പണിക്കരും മാധവനു

ഇന്ദുലേഖ - 18
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഒരു സംഭാഷണം


ബാബു കേസബചന്ദ്രസേന്റെ അത്യുന്നതമായ വെണ്ണമാ

കുന്ദലത - 13
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ദുഃഖ നിവാരണം


പ്രതാപചന്ദ്രന്നു് പട്ടം കിട്ടിയതിൽപിന്നെ


കുന്ദലത - 12
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ദൂത്


ഇനി നമ്മുടെ കഥ ഇതുവരെ പ്രസ്താവിക്കാത്തതായ ഒരു സ്ഥ

വഴിയമ്പലം - 6
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നുനോക്കി. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. മാറിടമമർത്തി കമിഴ്ന്‌

ഇന്ദുലേഖ - 15
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഒരു ആപത്തു്


നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ ഘോഷയാത്ര വെളിച്ചാവുമ്പ


വഴിയമ്പലം - 9
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

ചതുരംഗപ്പലകയിലെ കള്ളികളുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം പരന്നുകിടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമാ

കുന്ദലത - 10
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ശിഷ്യൻ


യോഗീശ്വരനും അതിഥിയും ഇതിന്നിടയിൽ അന്യോന്യം വളര

കുന്ദലത - 11
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ശുശൂഷകി


കുന്ദലതയും രാമകിശോരനും ആറേഴു മാസത്തോളമായി ഒരേ


കുന്ദലത - 5
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

രാജകുമാരൻ


അഘോരനാഥന്റെ ഒരുമിച്ചു നായാട്ടിനു വന്നിരുന്ന

ഇന്ദുലേഖ - 13
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടും ഇന്ദുലേഖയുമായുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ സംഭാഷണം

വഴിയമ്പലം - 12
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

അനിശ്ചിതത്വം അസഹനീയമാണ്‌. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീണുകിട്ടിയ ഈ അവുധിക്കാലം എന്നാണ


കുന്ദലത - 2
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

കുന്ദലത


ഇനി യോഗീശ്വരന്റെ ഈ വനവാസത്തെക്കുറിച്ചു് അല്പം

ഇന്ദുലേഖ - 17
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

മാധവനെ കണ്ടെത്തിയതു്


ധനംകൊണ്ടു് കുബേരതുല്യനായിരിക്കുന്

കുന്ദലത - 3
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

നായാട്ട്


ശിശിരകാലം അവസാനിച്ചു് വസന്തം ആരംഭമായി. സൗരഭ്യ


കുന്ദലത - 6
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

അതിഥി


ധർമ്മപുരിക്കു് സമീപം ഒരു ചന്തസ്ഥലമുണ്ടെന്നു് മുമ

വഴിയമ്പലം - 5
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

കൈ കഴുകി മുറിയിൽ കയറി ലൈറ്റണച്ച്‌ കൈ പിണച്ചുവെച്ച്‌ കട്ടിലിൽ മലർന്ന്‌ കിടന

ഇന്ദുലേഖ -8
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

മദിരാശിയിൽനിന്നു് ഒരു ആഗമനം


ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ക


വഴിയമ്പലം - 11
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

ചൂടുള്ള സായാഹ്നം. നഗരത്തിന്‌ ഒഴിവ്‌ ദിനത്തിന്റെ ഉറക്കച്ചടവ്‌. ഇനി നഗരമൊന്ന

വഴിയമ്പലം - 13
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

തീർത്ഥയാത്ര തുടങ്ങിയതേയുള്ളു. ഇനിയെത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനിരക്കുന്നു. ഇനിയ

വഴിയമ്പലം - 3
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

അവസാനമണിക്കൂറിന്റെ അന്ത്യത്തിന്‌ പത്തുനിമിഷം മുമ്പ്‌ അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസ്‌ നി


ഇന്ദുലേഖ - 19
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

മാധവന്റെ സഞ്ചാരകാലത്തു് വീട്ടിൽ നടന്ന വാസ്തവങ്ങൾ


മാധവൻ

വഴിയമ്പലം - 10
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതം.

അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽ പിറുപിറുപ്പിന്റെ ആരവം. പുതു

ഇന്ദുലേഖ - 7
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

കണ്ണഴി മൂർക്കില്ലാത്തമനയ്ക്കൽ സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടു്


ഈ ക


കുന്ദലത - 1
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

യോഗീശ്വരൻ


ദണ്ഡകാരണ്യത്തിന്റെ എത്രയും ഉത്തരഭാഗത്ത് വില്

ഇന്ദുലേഖ -6
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

പഞ്ചുമേനവന്റെ കുണ്ഠിതംമാധവൻ മദിരാശിക്കു പോയി ആറ

വഴിയമ്പലം - 4
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

ബസ്‌സിറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുട്ട്‌ പരന്നിരുന്നു. കാറ്റുമൂലം നെറ്റിയിലൂർന്നുവീണ മുടി


ഇന്ദുലേഖ - 14
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ പരിണയം


നമ്പൂതിരിപ്പാട്: പഞ്ചുവോടു്

ഇന്ദുലേഖ -5
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

പഞ്ചുമേനോന്റെ ക്രോധം


തന്റെ സമ്മതംകൂടാതെ ശിന്നനെ മദിരാശ

ഇന്ദുലേഖ - 16
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

മാധവന്റെ രാജ്യസഞ്ചാരം


മാധവൻ മദിരാശിയിൽനിന്നു വണ്ടികയറു


വഴിയമ്പലം - 2
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

മുണ്ടിന്റെ കോന്തലകൊണ്ട്‌ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ്‌ തുടച്ച്‌ കസേരയിൽ ഇരുന്നു. ഓഫ

ഇന്ദുലേഖ-9
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ ആഗമനവും മറ്റും


കഥകളി പകുതി കഴിഞ്ഞ

ഇന്ദുലേഖ - 4
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഒരു വിയോഗംമാധവൻ: അമ്മേ, എല്ലാം ശട്ടമാക്കിച്ചോളണ


ഇന്ദുലേഖ - 11
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെപറ്റി ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചതു്


മുത്തു:(ദ്ദ

ഇന്ദുലേഖ - 3
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഒരു കോപിഷ്ഠന്റെ ശപഥം


ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത

കുന്ദലത - 8
അപ്പു നെടുങ്ങാടി

ഗൂഢസന്ദർശനം


കുലിംഗമഹാരാജാവു് പുത്രനായ പ്രതാപചന്ദന്നു


വഴിയമ്പലം - 8
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

“കുഴപ്പം അതല്ല. നമ്മുടെ ഗുണ്ടകളാണെന്നാണ്‌ അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ശിവാനന്

വഴിയമ്പലം - 7
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

ഒരു രജനി കൂടി ചത്തൊടുങ്ങിയപ്പോൾ കറുത്ത മാനം തന്റെ വേപഥു മഴയായി പൊഴിച്ചു. പ

വഴിയമ്പലം - 1
അമ്പഴയ്ക്കാട്ട് ശങ്കരൻ

ചിതറി വീണ ചിന്തകൾ പൊറുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രദ്ധ അറിയാതെ അ


ഇന്ദുലേഖ - 10
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

മദിരാശിയിൽനിന്നു് ഒരു കത്ത്


പഞ്ചുമേനോൻ ദ്ദണുകഴിഞ്ഞ ഉടന

ഇന്ദുലേഖ - 12
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇന്ദുലേഖയുമായി ഒന്നാമതു് ഉണ്ടായ സംഭാഷണം

ഇന്ദുലേഖ - 1
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഒന്നാം അച്ചടിപ്പിന്റെ അവതാരിക


1886 ഒടുവിൽ കോഴിക്കോടു വ


ഇന്ദുലേഖ - 2
ഒ. ചന്തുമേനോൻ

ഇന്ദുലേഖ


സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള നായികമാരെ വർണ്ണിക്കുന്നതി

Submit Your Writing


വിഷയവിവരം


ഫീച്ചര്‍
അനുഭവം
അഭിമുഖം
എന്റെ കേരളം
കഥ
കഥകളി
കവിത
കായികം
കോടതിക്കഥകള്‍
കൗതുകം
ചലച്ചിത്രം
നർമ്മം
നിയമം
പട്ടാളക്കഥകള്‍
പ്രവാസം
പുസ്തകലോകം
പാചകം
മിനിക്കഥ
മിനികവിത
മീഡിയ
യാത്രാവിവരണം
ലേഖനം
വർത്തമാനം
വാണിജ്യം
വിവര്‍ത്തനം
ശാസ്ത്രം
സംഗീതം
സംസ്കാരികം
സാങ്കേതിക വിദ്യ
കുടുംബപംക്തി
കാർട്ടൂൺ
നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ
നിരൂപണം
പ്രത്യേകപംക്തി
മുഖപ്രസംഗം
സ്ഥിരപംക്തി
നോവൽ
ബാലപംക്തി
ആത്മീയം
ചിത്രരചന