വി.രവികുമാർ

വിഭാഗം തലക്കെട്ട്
വിവര്‍ത്തനം ഗോട്ട്ഫ്രീഡ് ബെൻ - ഞാൻ കണ്ടവർ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ് - കുംഭാരൻ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം മാക്സിം ഗോർക്കി - കാമുകൻ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കമലാ ദാസിന്റെ കവിതകള്‍ - 1 വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഇസാക് ബഷേവിച് സിംഗര്‍ - സാത്താനു വച്ച കെണി വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ബോര്‍ഹസ് - ഇടയ്ക്കു കയറിയവള്‍ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അന്തോണിയോ മച്ചാദോ - മഴവില്ലുദിച്ച രാത്രി വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കുർട്ട് കുസെൻബർഗ് - അവജ്ഞയോടെ ഒരു നോട്ടം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ : മോപ്പസാങ്ങ് വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം വില്യം ബ്ളേക്ക് - തോമസ് ബട്ട്സിന്‌ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം മുറിവിൽ നിന്നു കത്തി വലിച്ചൂരുമ്പോലെ വായിക്കുക
കവിത തമിഴ് വിവർത്തന കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ബ്ളെയ്സെ സെൻഡ്രാ - ദ്വീപുകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഗബ്രിയേല മിസ്ത്രൽ - നക്ഷത്രഗീതം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ബോദ്‌ലേർ - ബാൽക്കണി വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ജോൺ ബർജെർ - സാന്നിദ്ധ്യം, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വായിക്കുക
ലേഖനം ജോൺ ബർജെർ - ചെ ഗുവാര, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും രണ്ടു പെയിന്റിംഗുകളും വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അവ്രോം സുറ്റ്സ്ക്കെവെർ - നന്ദിയുള്ളവനാണു ഞാൻ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം പെസ്സൊവ-മയക്കോവ്സ്കി-കാഫ്ക-വേര പാവ് ലോവ വായിക്കുക
കവിത എല്വാദ് - ഗബ്രിയേൽ പേരി വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കാഫ്ക - ഗ്യാലറിയിൽ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അവ്റാഹം ബൻ ഷ്മുവേൽ - എന്റെ ചോരയ്ക്കു പക വീട്ടാൻ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം പ്രണയലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ - ഈ ഉടഞ്ഞ മണി വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഗോട്ട്ഫ്രീഡ് ബെൻ - സുന്ദരമായ ബാല്യം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ബോദ്‌ലെയർ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം യെവ്തുഷെങ്കോയുടെ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ചെസ് വാ മിവോഷ് - കുമ്പസാരം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഗബ്രിയേലാ മിസ്ത്രൽ - ചുംബനം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ലോർക്കയുടെ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഫെര്‍ണാണ്ടോ പെസ് വാ - അളിഞ്ഞ തീയുടെ പെരുവ്രണം പോലെ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഫെര്‍ണാണ്ടോ പെസ് വാ - പ്രേമത്തിന്റെ തോന്നലുണ്ടായതിൽപ്പിന്നെ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഫെര്‍ണാണ്ടോ പെസ് വാ - ലിഡിയാ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം റൂമി–മറ്റൊരു തരം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അന്തോണിയോ മച്ചാദോ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം റില്‍ക്കെ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ടാഗോർ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഫെര്‍ണാണ്ടോ പെസ് വാ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം മഹമൂദ് ദര്‍വീശ് - എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കാഫ്ക - ഫെലിസിനെഴുതിയ കത്തുകള്‍ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം റില്‍ക്കെ - മൂന്നു പാട്ടുകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം റില്‍ക്കെ - നിറങ്ങൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം ഇക്ക്യു–സെൻ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ - ഇതിനാൽ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അന്നാ ആഹ് മാത്തോവായുടെ കവിതകൾ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം അന്തോണിയോ മച്ചാദോ - ആന്ദലൂഷ്യൻ ഗാനം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം സ്ബിഗ്നിയെവ്‌ ഹെര്‍ബെര്‍ട്ട് - സ്പിനോസയുടെ പ്രലോഭനം വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-എത്ര വഴി നടക്കണം പ്രിയേ, ഒരു ചുംബനത്തിലെത്താൻ? വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-നിറഞ്ഞ സ്ത്രീ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-പെണ്ണിന്റെയുടൽ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-വീട് വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്-17 : കാഫ്ക വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം പോയ ശരല്ക്കാലത്തിലെന്നപോലെ...- നെരൂദ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കാഫ്ക-എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്-12 വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-പ്രണയഗീതകം-95 വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-പ്രണയഗീതം-12 വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം നെരൂദ-പൂച്ചയ്ക്ക്‌ വായിക്കുക
കഥ റിയുനോസുകെ അകുതഗാവ - റഷോമോൺ വായിക്കുക
വിവര്‍ത്തനം കാഫ്ക അച്ഛനെഴുതിയ കത്ത്‌ - 1 വായിക്കുക
ലേഖനം ബോർഹസ്‌-മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുക
ആമുഖത്തിലേക്ക്........
ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരിലേക്ക്......