കണ്ണൂരാൻ

വിഭാഗം തലക്കെട്ട്
നർമ്മം കണാരന്റെ മൂലക്കുരു വായിക്കുക
നർമ്മം വല്ല്യുമ്മാന്റെ മുട്ടും എനിക്കിട്ടൊരു കൊട്ടും വായിക്കുക
വർത്തമാനം വാണവരും വീണവരും ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ വായിക്കുക
എന്റെ കേരളം മനുഷ്യനാവുക ഒരു കലയാണ്‌ വായിക്കുക
ആമുഖത്തിലേക്ക്........
ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരിലേക്ക്......