കവിത

ഹൃദയപൂർണ്ണൻ

സി. എം. രാജന്‍
ശുഭ്രമാകാശം;
അതിനാൽ കടൽ നീലം.

നീലയാകയാൽ കടൽ
മരം പച്ചയായി.

മരം പച്ചയാകയാൽ
പൂക്കൾ പല നിറത്തിലായ് .

നിറം നിരവധിയാകയാൽ
കായ്കൾക്കുണ്ടായി രുചി ഭേദം.

കിളികൾ ആകയാൽ പാട്ടുകാരായി;
പശുക്കൾ ശ്രോതാക്കളും.

ആകയാലായീ ഭുവനമെൻ ഭവനം;
ഹൃദയം പൂർണവും.

*

ബ്ലോഗിലേക്ക്......